141. ව්දෙශ ණය යනු කුමක්ද
142. ගෑටුම් නිරාකරනය
143. විචාර න්‍යාය
144. වරලත් ගණකදිකාරි ආයතනයේ ප්‍රමිති
145. සණස
146. සණස ඇල්පිටිය ශාඛාව
147. ආදරය
148. සන්ස්කරණ
149. සන්ස්කරණය
150. ග්‍රන්ථ සංස්කරණය
151. කුශාන යුගය
152. ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දු
153. ඵිල්ලවත්ත අයගම
154. අයගම පිඹුර
155. මාතලෙ
156. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
157. ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් හින්දු දේවස්ථානය
158. දේව ඈදහිලි හා විශ්වාස
159. මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු තීන්දු
160. මිනිසුන්ට ලබා දුන් නඩු තීන්දු