121. සාරදෙ
122. සරදර්ම කතාවක්
123. සන්ස්කාර
124. සන්කාර
125. රාජ්‍ය අන්ශ්යේ දුර්වලතා
126. පෞර්ෂත්වය ගොඩ නැගීම කෙරෙහි බලපාන සාධක
127. වැදි ජනයාගෙ සන්ස්කුතිය
128. වැදි ජනයා
129. කිරිකොරහනැට්ටුම
130. කිරිකොරහා
131. වැදි ජනයගෙ විවහය
132. වැදි ජනයගෙ විවාහය
133. වැදි ජ්නය
134. දබුලු විහාරය
135. මාතලේ අලු විහාරය
136. භෞතික ප්‍රතිමාන
137. සන්‍රක්ශන ප්‍රයොඅග
138. මනුවෙල් cඅස්ටෙල් නෙට්වොර්ක් තෙඔර්ය් ඔෆ් සොcඉඅ
139. මනුවෙල් cඅස්ටෙල්ස් තෙඔර්ය් ඔෆ් නෙට්වොර්ක් සොcඊට්ය්
140. ව්දෙශ ණය

කැමතිනම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.