101. නිල බල ක්‍රමය
102. නිල බල ක්‍රමයේ වාසි අවාසි
103. මෑක්ස් වේබර්
104. වේබර්
105. හර්මන් එබින්හවුස්
106. සන්වර්ධිත රටක් යනු
107. සන්වර්ධිත රටක් යනු කුමක්ද?
108. සන්වර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්
109. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින
110. සුමේරියානු ශිෂ්ටාචරය
111. හරප්පා ශිෂ්ටාචරය
112. සුමේරියාව ශිෂ්ටාචරය
113. සුමේරියාව
114. පෞද්ගලික විශ්ව විද‍යාල
115. ප්‍රජා සන්විධාන
116. සන්විධානයක් යනු
117. අසාදු ලේඛනය
118. අසාදු ලේඛනය ස්‍රි ලන්ක
119. කුම්බුර
120. කමත් භශව