81. සර්වෝදය
82. සුමෙරියනු ශිෂ්ටාචාරය
83. සුමේරියානු ශිෂ්ටාචාරය
84. මිසපොතෙමියානු ශිෂ්ටාචාරය
85. රුමෙනියානු ශිෂ්ටාචාරය
86. ඝලිලෙඔ ගලිලෙඔ
87. ඉන්දීය ඉතිහාසය
88. දෝන කතරිනා නාට්‍ය
89. ඛෙපි පෙනෙනෙන පුඩ්ගලය
90. විචාරාත්මක න්‍යාය පිලිබද ශාස්ත්‍රීය ලේඛන
91. ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට් ගුරුකුලය
92. 4 වසර ගණිත ප්‍රශ්න්
93. මරණාධාර සමිති
94. විශ්වකර්ම
95. වාහන පැවර්‍රම්
96. අධිකරණ අමාත්යාසය
97. මරණාධාර සමිතියක අරමුණු සග පරමාර්ථ
98. කාන්
99. ගොවි සමිති
100. ග්‍රාමීය සන්විධාන