61. මිසපොතෙමියනු සභයත්වය
62. මෙසපොතෙමියානු ශිෂ්ටාචාරය
63. යසස්
64. සෙනරත්
65. මා නො
66. භාතිය සන්තුශ්
67. සංවිධාන
68. මෙසපොතෙමියනු සභයත්වය
69. මෙසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාරය
70. සන්විධාන
71. මරණාධාර සමිතිය
72. ළමා සමාජය
73. කාන්තා සමිති
74. හරප්පා වෙළදාම
75. ලොතාල්
76. නීල පාෂාණය
77. ගොවි සංවිධාන
78. අධ‍යාපනයේ වෑදගත්කම
79. අධ්‍යාපනයේ වෑදගත්කම
80. අධ්‍යාපනයේ ලක්ශණ