21. සමාජය
22. අම්මා
23. ගම
24. ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය
25. ලංකාවේ අධිකරණ
26. අධිකරණ
27. මහෙස්තත් අධිකරණය
28. නීතිය
29. ජාතක කතා පොත
30. ලොතාල් වරාය
31. අධ‍යාපනයෙහි වෑදගත්කම
32. අධ‍යාපනය
33. අධ‍යාපනය යනු
34. අධ‍යාපනයෙහි ලක්ෂණ
35. තරුණයාගේ සමාජ පැතිකඩ
36. මිසපොතෙමියනු ලේඛන
37. මිසපොතෙමියනු ශිෂ්ටාචාරය
38. මිසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාරය
39. ලොෂන් ගල් ප්‍රදේශ
40. පර්ෂන් ගල් ප්‍රදේශ